Kolejne spotkanie Partnerstwa

Odbyło się w minionym tygodniu kolejne spotkanie w ramach spotkania nieformalneg Partnerstwa Lokalnego Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego. Zbieramy się cyklicznie by pracować i ustalać jak poprawić jakość życia na terenie Wielkiej Wyspy i pl. Grunwaldzkim.

 

Sprawozdanie:

Spotkanie członków tworzonego Partnerstwa Lokalnego Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego

Dnia 09.02.2011r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowiska lokalnego z nieformalnego jak dotąd Partnerstwa Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego.

Miejsce: Hala Ludowa, ul. Wystawowa 1.

Gospodarz: Pani Hana Cervinkova, Prezes Zarządu Hala Ludowej Sp. z o.o.

Osoby prowadzące: Dorota Fijołek – MOPS, Anna Rumińska – eMSA

Uczestnicy spotkania:

 

 • Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
 • Urzędu Miasta Wrocławia
 • ZOO
 • Portalu Wielka Wyspa (www.WielkaWyspa.com.pl)
 • Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście
 • Praktyki Lekarza Rodzinnego ul. Partyzantów
 • eMSA
 • MOPS – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr IX
 • Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • Gimnazjum Nr 19
 • Zespołu Szkół Nr 9
 • Rady Osiedla Zalesie-Zacisze-Szczytniki
 • Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”
 • Prywatnego Zarządu Mieszkań PATRON
 • Fundacji Sancta Familia
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Sekcji Krajowej Edukacja ‘80
 • Rady Osiedla Plac Grunwaldzki
 • Zarządu Nieruchomościami FONTIS
 • Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 

Przebieg spotkania:

1. Uczestnicy spotkania przedstawili się kolejno z nazwiska i opisując instytucję lub organizację, którą reprezentowali.

2. Przedstawiono nowych członków Partnerstwa:

a. Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Dyrektor Radosław Ratajszczak

b. WKU, mjr Wojciech Sukiennik

c. Zarząd Nieruchomościami FONTIS, Dyrektor Krzysztof Bąk-Łukawski

d. Prywatny Zarząd Mieszkań PATRON, Administrator Agnieszka Kryszałowicz

e. Sekcja Krajowa Edukacja ’80, Wiceprzewodnicząca Grażyna Ostrowska.

3. Osoby zainteresowane poznaniem celów i reguł Partnerstwo odesłano do treści Porozumienia, które przesłane przed spotkaniem jego uczestnikom. Małgorzata Malec przypomniała wspierającą rolę RCWIP w spotkaniach Partnerstwa.

4. Omówiono treść Porozumienia, które uczestnicy planują zawrzeć formalnie. Grzegorz Szczepański (KP Wrocław-Śródmieście) postulował włączenie określenia „podniesienie bezpieczeństwa” w zapisach celów działań członków Partnerstwa argumentując to znaczeniem takiego celu dla Policji i jej misji. Jarosław Janas (Fundacja Sancta Familia jak również Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice) postulował włączenie zapisu o możliwości i warunkach wystąpienia z Partnerstwa oraz przyjęcie osobowości prawnej przez Partnerstwo w charakterze formuły „Inicjatywa Lokalna”, mającej możliwość aplikowania o środki publiczne dla finansowania swoich działań na rzecz społeczności lokalnej. Wyjaśniono, że Porozumienie nie jest umową cywilno-prawną i nie może generować zbytnich zobowiązań prawnych, jednak w przyszłości jest możliwość utworzenia organizacji pozarządowej na bazie Partnerstwa i jego Porozumienia. Ustalono, że ewentualne uwagi do treści Porozumienia zostaną przesłane do Doroty Fijołek (MOPS) mailem (dorota.fijolek@mops.wroclaw.pl) w terminie najpóźniej do 16 lutego, celem aktualizacji treści omawianego dokumentu. A następnie, po zredagowaniu go, zostanie on rozesłany uczestnikom do zapoznania się i przygotowania do jego podpisania przez wszystkich członków Partnerstwa na kolejnym spotkaniu, którego termin ustalono wstępnie na dzień 10 marca br. (o miejscu – później).

5. Dorota Fijołek (MOPS) przypomniała o analizie zasobów (lokalowych, rzeczowych, personalnych, merytorycznych), którą w formie tabeli wszyscy pierwotnie członkowie Partnerstwa złożyli na wcześniejszych spotkaniach. Zapowiedziała ponowne rozesłanie szablonów tabel do nowych uczestników spotkania z prośbą o wypełnienie i odesłanie ich najpóźniej do dnia 16 lutego na jej adres mailowy.

6. Anna Rumińska (eMSA) przedstawiła prezentację nt. wstępu do opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Partnerstwa, tj. ogólne tło jego funkcjonowania jako źródło idei nazw i grafiki oraz kilka propozycji nazw i logo dla inicjatywy. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania. Odbyła się dyskusja na ten temat, zakończona jawnym głosowaniem, w efekcie którego wybrano nazwę „8 Scen”. Pojawiły się głosy sugerujące, aby w nazwie występował człon informujący o Wrocławiu, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, podkreślając wagę skrótowości i symbolicznej roli i nazwy, i logo. Anna Rumińska (eMSA) poinformowała, że jej zespół może opracować propozycję strony internetowej Partnerstwa. Bartosz Barabasz (Wielka Wyspa) zadeklarował zarejestrowanie bezpłatnej pod-domeny „8scen” na portalu wielkawyspa.com.pl i poinformował, że taka domena jest obecnie dostępna. Dzięki temu Partnerstwo nie będzie ponosić w przyszłości żadnych kosztów związanych z opłatą domeny internetowej. Radosław Ratajszczak (Ogród Zoologiczny) zasugerował, aby promocja Partnerstwa rozpoczęła się przede wszystkim na portalu społecznościowym Facebook. Anna Rumińska (eMSA) zadeklarowała kolejne prace graficzne nad logo w ramach jej zespołu. P. Cervinkova (Hala Ludowa) zwróciła uwagę na konieczność zawarcia w logotypie podtytułu w formie pełnej nazwy Partnerstwa, a zgromadzeni ustalili jego brzmienie: „Partnerstwo Lokalne Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego”. Kilka osób ponownie zwróciło uwagę na konieczność zaznaczenia lokalizacji inicjatywy, np. w formie przymiotnika „wrocławskie” [Partnerstwo] lub [Partnerstwo] we Wrocławiu, ale ostatecznie porzucono te pomysły. Z uwagi na pilną już konieczność sfinalizowania nazwy i logo Partnerstwa w celu rozpoczęcia jego promocji i organizacji wydarzenia majowego, ustalono rozesłanie drogą mailową kolejnych graficznych propozycji logo dla wybranej nazwy „8 Scen” i postanowiono mailowe głosowanie w określonym terminie przez członków Partnerstwa nad wyborem najlepszego wariantu, a brak odpowiedzi mailowej oznaczać będzie zgodę na podejmowanie decyzji przez innych lub zgodę na wybrany przykład, jeśli będzie on wskazany. Postanowiono, że na kolejnym spotkaniu Partnerstwa w marcu, na podstawie tego głosowania zostanie ostatecznie zatwierdzone logo. Ewentualne wcześniejsze działania promocyjne będą oparte wyłącznie na nazwie, a do takich należeć będzie współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miejskiego Wrocławia – o tej inicjatywie poinformowała Dorota Fijołek (MOPS).

7. Ustalono wspólnie, że wobec wielu pomysłów i deklaracji udziału różnych osób w wydarzeniu finałowym uczestnicy Partnerstwa rezygnują z organizowania satelitarnych wydarzeń osiedlowych poprzedzających finałową imprezę publiczną na terenie Hali Stulecia, a cała uwaga organizacyjna i środki finansowe zostaną skupione na wydarzeniu majowym. Wobec braku możliwości zrealizowania tego wydarzenia w zaproponowanym wcześniej terminie 28 maja, zgromadzeni uzgodnili nowy termin: 14 maja, sobota, czas trwania imprezy do ustalenia później, ale na pewno po zmroku również, aby zapewnić właściwą atmosferę w czasie pokazu fontanny multimedialnej Hali Ludowej (po g. 20.30).

8. Dorota Fijołek (MOPS) przystąpiła do pozyskania pomysłów na wydarzenia tematyczne, które miały przygotować wybrane osoby, ustalone na poprzednim spotkaniu:

– Grzegorz Szczepański (KP Wrocław-Śródmieście) podkreślił trudność w podawaniu pomysłów wydarzeń bez znajomości ich budżetu i zasobów finansowych, dlatego poinformował, że w ramach możliwości jego instytucja może zorganizować akcję informacyjną nt. prewencji kryminalnej (stanowisko z folderami i pogadankami),

– Łukasz Dutkowiak (KP Wrocław-Śródmieście) poinformował, że jest szansa na zorganizowanie pokazu teatralnego nt. uzależnień narkotykowych, ale decyzje na ten temat jeszcze nie zapadły,

– jako wydarzenia sportowe zaproponowano turniej szachów i warcaby, turniej badmintona oraz wyścigi w workach,

– jako wydarzenie zdrowotne Katarzyna Janik (Przychodnia ul. Partyzantów) zaproponowała stanowisko mierzenia ciśnienia, mierzenia poziomu cukru i pogadankę prozdrowotną,

– jako wydarzenie plenerowe Iwona Jędrychowska (RO Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice) zaproponowała zorganizowanie dla seniorów autobusowej wycieczki po Wrocławiu oraz dodatkowo kafejki niepodległościowej,

– jako wydarzenie senioralne Małgorzata Pawelec (RO Plac Grunwaldzki) zaproponowała dancing dla seniorów Senior tańczy, „nalewka babuni”, fitness seniora, stanowisko z przepisami kulinarnymi, bieg z łyżką, lepienie z gliny a także udział trenerów osiedlowych i użyczenie sprzętu nagłaśniającego,

– jako wydarzenie edukacyjne Lilla Oberc (ZS nr 9) i Edyta Lewandowska (Gimnazjum nr 19) zobowiązały się do przesłania propozycji do 16 lutego,

– jako wydarzenie obywatelskie Karolina Furmańska (RCWIP) i Małgorzata Malec (RCWIP) zaproponowały kafejkę obywatelską z udziałem własnych ekspertów i dziennikarzy,

– jako wydarzenie artystyczne Katarzyna Sipko (ODT Światowid) zaproponowała warsztat wypału ceramiki raku oraz warsztaty linorytu,

– jako wydarzenie artystyczne Anna Rumińska (eMSA) zaproponowała architektoniczne warsztaty makieciarskie, dyskotekę dla młodzieży oraz kiermasz sztuki i książek (z wymianą książek używanych).

9. Padły tez dodatkowe propozycje:

– Radosław Ratajszczak (ZOO) zaproponował edukacyjne lekcje zoologiczne (odpłatne lub nie – do ustalenia) dla posiadaczy „biletów wstępu na meldunek” w obszarze Partnerstwa. Bilety te zaoferował jako zniżkowe za okazaniem dowodu zameldowania w ustalonym obszarze Partnerstwa,

– Hana Cervinkova (Hala Ludowa) zaproponowała piknik na Pergoli, turniej boule i gry plenerowe, stały pokaz małej fontanny typu dry-plaza dla dzieci, zadeklarowała podjęcie próby włączenia Wytwórni Filmów Fabularnych w celu zorganizowania bezpłatnego pokazu filmowego (plenerowego lub wnętrzowego). Zaproponowała też specjalny, bezpłatny pokaz fontanny multimedialnej po zmroku (po g. 20.30, zmrok tego dnia: 20.23) wraz z projekcją logo Parnterstwa na hologramie. Zadeklarowała też podjęcie prób zorganizowania Bajkobusu z Teatru Lalek,

– Bartosz Barabasz (WielkaWyspa.com.pl) zadeklarował podjęcie próby wynegocjowania barterowego (w zamian za promocję firmy i jej marki) zniżkowego druku materiałów promocyjnych wydarzenia w zaprzyjaźnionej drukarni, oraz stworzenie i administrację nowej strony dla naszego partnerstwa

– mjr Wojciech Sukiennik (WKU) zaproponował zorganizowanie stanowiska promocyjnego zawodowej służby wojskowej wraz z atrakcję w formie samochodu wojskowego Hammer, a Hana Cervinkova (Hala Ludowa) wskazała w tym celu miejsce pod Iglicą,

– Grażyna Ostrowska (Sekcja Krajowa Edukacja ‘80) zaproponowała występ zespołu romskiego,

– Lilla Oberc (ZS nr 9) i Hana Cervinkova  (Hala Ludowa) ustaliły współpracę w zakresie użyczenia przez Halę Ludową sali do występów muzycznych uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2.

10. Edyta Lewandowska (Gimnazjum nr 19) zaoferowała swój obiekt szkoły, jako miejsce kolejnego, najbliższego spotkania Partnerstwa, którego wstępnie termin ustalono na 10 marca o g. 15. Edyta Lewandowska (Gimnazjum Nr 19) zobowiązała się do 10 lutego potwierdzić tę datę. Radosław Ratajszczak (ZOO) zaoferował swój obiekt na zorganizowanie następnego spotkania.

11. Radosław Ratajszczak (ZOO) zasugerował konieczność włączenia uczelni wyższych w Partnerstwo. Anna Rumińska (eMSA) poinformowała, że czyni w tym celu starania, współpracuje stale z przedstawicielami tych uczelni. Ustalono, że wysłanie oficjalnego listu intencyjnego do wielu potencjalnych partnerów nastąpi jak najszybciej z wykorzystaniem przyjętej dla Partnerstwa nazwy oraz wybranej na dniach ostatecznej wersji jego logo. Radosław Ratajszczak (ZOO) zaproponował, aby włączyć do wydarzenia MPK, a Grzegorz Szczepański (KP Wrocław-Śródmieście) zadeklarował, że spyta o to w MPK. Padł też pomysł włączenia Teatru Lalek, aby zrealizował teatrzyk dla dzieci w ramach wydarzenia.

12. W kwestii wniosku o dofinansowanie do Instytucji Kultury Wrocław 2016, zgromadzeni postanowili przygotować wniosek wspólnie, a redakcyjne sprawy wykonają Hana Cervinkova (Hala Ludowa), Anna Rumińska (eMSA) i Jarosław Janas (Fundacja Sancta Familia), która może być podmiotem aplikującym o dofinansowanie. W tym celu niezbędne jest pilne uzgodnienie logo i papieru firmowego.

13. Anna Rumińska (eMSA) zadeklarowała stworzenie propozycji programu wydarzenia majowego na podstawie zgłoszonych propozycji oraz ewentualnych nowych, dla których termin przysłania wyznaczono na 16 lutego na adres Doroty Fijołek (MOPS). Program ten po 16 lutego zostanie rozesłany do członków Partnerstwa z prośbą o pilne uwagi w wyznaczonym terminie. Również w terminie 16 lutego przysyłane mają być uwagi do oficjalnej treści dokumentu Porozumienia Partnerstwa Lokalnego.

14. Hana Cervinkowa (Hala Ludowa) podkreśliła wagę sprawnego zajmowania stanowiska drogą mailową oraz przysyłania danych i materiałów do podjęcia przez Nią działań logistycznych związanych z organizacją wydarzenia majowego. Zgromadzeni postanowili w czasie późniejszym powołać zespół organizacyjny wydarzenia majowego, który rozdzieli pomiędzy siebie zadania do wykonania.

15. Spotkanie na tym zakończono i zapowiedziano rozesłanie niniejszego Sprawozdania.

opracowanie przez:

Anna Rumińska (eMSA)
Dorota Fijołek (MOPS)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x