Uwagi do planu zagospodarowania

UWAGI
do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

TOM 1

Wstęp i uwarunkowania

 

1. We wstępie brak informacji o drodze wodnej Odry, która to – jak i sama rzeka – ukształtowały obecne miasto.

2. W opisie atrakcyjności rozwoju transportu rowerowego brak opisu zamierzeń ułatwiających przewożenie roweru środkami transportu publicznego.

3. Wrocław powinien wspierać unowocześnienie i rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej.

4. 2.4.1.2. Ochrona przeciwpowodziowa: Wrocław leży w dolinach pięciu rzek, a więc Odry i jej czterech (nie pięciu) dopływów. Wały przeciwpowodziowe były już budowane wcześniej! W XIX wieku ukształtował się ostatecznie obecny układ wałów. Przebudowa przeciwpowodziowa WWW niebawem nieznacznie go skoryguje.

5. 1.3.8. Transport publiczny.

5.1. Brak informacji o możliwości wykorzystania torowisk zarówno tramwajowych jak i kolejowych do spójnej sieci komunikacyjnej (wozy o dwóch rozstawach osi kół). Wg p. 31

5.2. Brak informacji o dążeniu do preferowania możliwości przewozu rowerów w środkach publicznej komunikacji zbiorowej.

6. 2.2.3. Kultura ppkt 11 – dodać: 3)najcenniejszych obiektów dziedzictwa technicznego miasta.

7. Dotyczy Rys.7. – system transportowy.

 

Drogi wodne

7.1. Brak oznaczenia dróg wodnych Odry przebiegających przez teren miasta zgodnie z ich klasyfikacją krajową i międzynarodową. Zarówno obecnych – jak i planowanych, analogicznie jak do dróg lądowych kołowych. Np:

7.2. Brak zaznaczonego (a przewidywanego wcześniej) przebiegu kanału lateralnego (osią obecnego kanału Odra – Widawa oraz doliną samej Widawy) dla planowanej rozbudowy Drogi Wodnej Odry. Należy to uzupełnić. Alternatywnie – zaznaczyć rozbudowę Drogi Wodnej Odry do klasy Va – wzdłuż obecnego, głównego szlaku żeglugi.

7.3. Nie wykonanie w/w zablokuje rozwój żeglugi przez miasto – a więc staniemy się „wąskim gardłem” dla Odrzańskiej Drogi Wodnej na lata realizacji planu. W razie przystąpienia Polski do projektu kanału Odra – Dunaj – Łaba będzie trzeba specjalnie przeprowadzić korekty planu.

Porty

7.4. „Osobowice I” już istnieje. Powszechnie znany jest jako zimowisko barek, których na Odrze coraz mniej. Wystarczy zamienić obowiązującą „urzędowo” nazwę: „Punkt zdawczo – odbiorczy barek” na: „port”. Nie jest więc: ”alternatywną rezerwą dla nowego portu rzecznego”. Natomiast

7.5. Pozostałe „alternatywne rezerwy” nie uwzględniają ich połączenia bocznicą z całą siecią kolejową.

7.6. Alternatywna rezerwa dla nowego portu rzecznego – właściwa. Trzeba będzie tylko pamiętać, że leży ona na głównym kierunku odpływu wód powodziowych z Wrocławskiego Węzła Wodnego. Czy jest to zgodne z realizowanym niebawem projektem przebudowy przeciwpowodziowej WWW? Tu jest przecież przysłowiowe „wąskie gardło”! Z tego głównie względu bardziej odpowiednią lokalizacją jest rejon plan.: „Rędzin Kameralny III”.

7.7. Alternatywnie, dobre były projektowane w latach 20. I 30. XX wieku sięgacze portowe, podobne do tych, jak: Popowice, Kozanów – ale większe, na: Maślicach, Janówku, ujściu Bystrzycy do Odry. Powinny być jedynie „wpasowane” w aluwialne starorzecza Odry.

7.8. Na Osobowicach przewidywano kiedyś na wcześniejszych planach terminal kontenerowy. Najkorzystniejszy do takiej lokalizacji obszar, to pomiędzy obwodnicą autostradową, Odrą a linią kolejową. Zarówno na lewym jak i na prawym brzegu. Ale ze względu na planowany tu węzeł autostradowy – na prawym.

7.9. Brak lokalizacji zimowisk i schronisk przed wielką wodą dla statków.

7.10. Brak lokalizacji miejsc cumowania dużych turystycznych statków hotelowych. Do tego nie wystarczą „mariny”. (mogą wystarczyć niektóre ale należy zaproponowane w planie przeanalizować). Muszą to być miejsca przy głównym szlaku żeglugowym lub z nim powiązanych (patrz punkt 7.1 Uwag). Muszą zapewniać możliwość bunkrowania wody, usuwania nieczystości i mieć dojazd dla autokarów oraz być dobrze skomunikowanym z centrum (patrz: „Studium marin WWW”).

Mariny

7.11. Marina przy Ostrowie Tumskim – niezgodna ze „Studium marin WWW”, położona na torze wodnym i bezpośrednim nurcie rzeki. Jeżeli już, to należy przenieść jej lokalizację na przeciwległy brzeg – bardziej bezpieczny.

7.12. Brak mariny w rejonie Opatowic-Bartoszowic, co było by zgodne ze „Studium marin WWW”.

Tramwaj wodny

Uwagi w p. 9.

8. Dotyczy Rys.8. –transport publiczny.

Osiedle na Polach irygacyjnych

8.1. Osiedle na obecnych Polach irygacyjnych? – Wycofać się z tego pomysłu. Ja bym nie chciał mieszkać w tym miejscu nawet za darmo! Przez najbliższe pół wieku powinna się tam odbywać planowa renaturyzacja tego obszaru z uwzględnieniem ponad 100 letniego systemu melioracyjnego. Podczas jakichkolwiek projektowych działań inwestycyjnych w przyszłości uwzględniać aluwia starorzeczy Odry.

Torowiska kolejowe

8.2. W tym rejonie wykorzystać pod transport oś drogi od mostu Milenijnego do skrzyżowania z linią kolejową oraz samą linię kolejową z jej przystankami i / lub przestrzeń przyległą do istniejących torowisk. Nie tracić niepotrzebnie terenu.

8.3. Nie ma zaznaczonych linii kolejowych o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. Studium nie przewiduje więc wykorzystania istniejących linii kolejowych do ruchu wewnątrzaglomeracyjnego, np. tramwaju, który mógłby korzystać z torowisk kolejowych – choć jest jedno wyraźne zdanie o tym w „Uzasadnieniu Studium” na końcu opisu Tomu 2.

8.4. Brak śladu połączenia Dworca Głównego lub Świebodzkiego z Portem Lotniczym! Należy zabezpieczyć w planie teren pod tym torowiskiem wraz z niezbędnym do wykonania łuku z osi głównego torowiska z Dworca Świebodzkiego skręcającego ku lotnisku. Uważam od początku lat dziewięćdziesiątych, że Dworzec Świebodzki powinien się stać terminalem wrocławskiego Portu Lotniczego! Tym bardziej, że jest przecież jedno wyraźne zdanie o tym w „Uzasadnieniu Studium” na końcu opisu Tomu 2.

Torowiska tramwajowe

8.5. Przedłużyć torowisko mostem w osi ul. Olszewskiego – ale tylko dla pojazdów komunikacji zbiorowej (!), pojazdów uprzywilejowanych i technicznych. Zastąpić planowaną, nową pętlę na Bartoszowicach (nie planowaną dotąd) pętlą na prawym brzegu Odry a lewym Widawy. Doprowadzić torowisko do nowej pętli i nowych punktów przesiadkowych z parkingami przy stacji PKP Wrocław – Wojnów lub alternatywnie w rejonie Stacji Wrocław – Swojczyce – most Strachociński.

Cel: atrakcyjne dla mieszkańców prawego brzegu Odry powiązanie z centrum miasta niedociążonym, a najkrótszym torowiskiem z istniejącym centrum przesiadkowym na pl. Grunwaldzkim oraz z (nie planowanym w Studium a wnioskowanym w p. 1.2 Tom 2 Uwag) na pl. Społecznym. „Po drodze” ułatwiło by obsługę, wymienianych często w opisie, Hali Stulecia i Ogrodu Zoologicznego. Zmniejszyły by się obecnie wzrastające korki z tego kierunku. Mieszkańcy terenów prawobrzeżnej Odry zostawiali by swoje auta w rejonie stacji PKP Wojnów – zresztą niektórzy i tak to już robią przesiadając się w tym rejonie do autobusu podmiejskiego lub miejskiego. Teraz robią to tylko dla oszczędności paliwa we własnych pojazdach (na rzecz paliwa spalanego w autobusach komunikacji zbiorowej), ale nie czasu, bo autobusy i tak stoją przecież w tym samym korku w osiach ulic: Strachocińskiej, Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie. Są to (wg p.: 1.3.8., ppkt 31 są to „szczególne uwarunkowania wymagające i uzasadniające wprowadzenie” tej dodatkowej trasy i połączenie jej z nowym punktem przesiadkowym na Wojnowie.Zaplanować centrum przesiadkowe (wzorem pl. Grunwaldzkiego) na pl. Społecznym.

8.6. Skrócić łukiem drogę: Swojczycka – Strachocińska.

8.7. Zaplanować wykorzystanie całej obwodnicy śródmiejskiej do lokalizacji przebiegu tramwaju lądowego.

Tramwaj wodny

9. Dodatkowe przystanki tramwaju wodnego, zgodnie ze Studium WTW dla WWW:

· Odra dolna wrocławska – poniżej śluzy Mieszczańskiej, na cyplu,

· Odra górna wrocławska – brzeg lewy, przy Urzędzie Wojewódzkim, przy schodach,

· Odra górna wrocławska – brzeg lewy, pod kładką Rakowiecką,

· Odra górna wrocławska – brzeg prawy, przy planowanym moście Obwodnicy Śródmiejskiej,

· Odra górna wrocławska – brzeg prawy, poniżej jazu Opatowice,

· Odra powyżej Wrocławia – przy planowanym moście drogi wojewódzkiej Bielany – Długołęka.

System Wrocławskiego Tramwaju Wodnego (WTW) bazuje na przesiadaniu się z jednej linii do drugiej w miejscu gdzie rzekę przegradza przeszkoda inżynieryjna (jaz, śluza), dlatego przy jazach: stopni wodnych Mieszczańskiego i Opatowice należy te miejsca uwzględnić.

Proponuję przeniesienie przystanku tramwaju wodnego na lewym brzegu Odry (przy Hali Targowej), z zaznaczonego w planie – w dół rzeki, na tym samym brzegu, przy skarpie – powyżej mostu Piaskowego. Z jednej strony odblokuje to atrakcyjną turystycznie lokalizację, z drugiej przybliży przystanek tramwaju wodnego do ciągu komunikacyjnego i skrzyżowania ulic bezpośrednio przy moście Piaskowym. Będzie to też powrót do lokalizacji z okresu początku żeglugi parowej (patrz fot. z tamtego okresu).

Lokalizacja przystanku przy planowanym moście drogi wojewódzkiej Bielany – Długołęka umożliwi przejęcie ruchu pasażerskiego do centrum – z rejonu prawego brzegu Odry a lewego Widawy, jako alternatywa, w sezonie żeglugowym.

TOM 2

1. Punkt 1.1.2 Kompozycja przestrzenna.

1.1. Punkt 4, ppkt 6 Brak w opisie podkreślenia spójności ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż bulwarów i wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie przejść pod mostami !

1.2. Punkt 4, ppkt 9 Dopisać wykonanie na Placu Społecznym ronda oraz przystanków komunikacji zbiorowej na wzór Placu Grunwaldzkiego.

2. Punkt 1.1.3 System transportowy.

2.1. Dopisać pkt 10: „Należy dążyć do zapewnienia ciągłości połączeń pieszych i rowerowych wzdłuż najbardziej atrakcyjnych odcinków bulwarów Odry, podzielonych obecnie trasami komunikacyjnymi.”

2.2. Dopisać w/w w p.:2.1. „Uwag” zdanie w tekstach opisów pozostałych zespołów kompozycyjnych.

3. Punkt 1.2.3.3. Logistyka, obsługa transportu i telekomunikacja.

3.1. W p. 1, ppkt 4) (także w 3.2.3.2., pkt 1., ppkt 2.; 3.4.3.2., pkt 1., ppkt 2; 4.2.3.3. pkt 1., ppkt 9); i analogicznie w pozostałych) dopisać: „oraz przystanki tramwaju wodnego”.

4. Punkt 3. Kierunki …

4.1. W p. 3.1.1. do ppkt 2, 9) dopisać: „i kanały”.

5. Punkt 18.3. Ukształtowanie (…) zespołu (…) Port Miejski.

5.1. Punkt 18.3.1., punkt 1., ppkt 1) – zamienić określenie „drogą rzeczną” na „śródlądową drogą wodną”.

5.2. Punkt 18.3.1., punkt 4., dodać ppkt 5) „przystanki tramwaju wodnego”.

UZASADNIENIE STUDIUM

1. Punkt 2., ppkt 2.1

1.1. Do zdania: „Ze względu na przecięcie miasta dolinami Odry i Widawy” dopisać: „oraz Oławy, Ślęzy i Bystrzycy”.

{jcomments on}

Wrocław 21.01.2010 r. Ryszard Majewicz

napisz do autora

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x