JAK POSTĘPOWAĆ, GDY PRZYDARZY SIĘ NAM WYPADEK LUB KOLIZJA

Przede wszystkim należy zachować spokój, ponieważ tego, co się już stało nie da się cofnąć. Nasze nerwy i emocje mogą przysporzyć nam więcej problemów a co za tym idzie konsekwencji prawnych oraz finansowych.

W pierwszej kolejności musimy rozgraniczyć czy powstałe zdarzenie drogowe jest wypadkiem czy kolizją. W rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz Kodeksu Karnego:

Wypadkiem jest zdarzenie drogowe polegające na zderzeniu, co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, uderzeniu pojazdu w przeszkodę – wywołujących skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego prawidłowe funkcjonowanie czynności organizmu, rozstroju zdrowia przez inną osobę niż sprawca.

Kolizją nazywamy zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą tylko straty materialne.

W sytuacji zaistnienia wypadku drogowego kierujący pojazdem lub inny uczestnik, zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami jest obowiązany:

zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,

pozostawić samochód uczestniczący w wypadku na miejscu w przypadku, gdy nie powoduje on zagrożenia w ruchu,

podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.,

nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Inaczej postąpimy w przypadku powstania kolizji drogowej, ponieważ nie mamy już obowiązku wzywania Policji do najmniejszej stłuczki, a powstały problem możemy rozwiązać wyłącznie między uczestnikami zdarzenia.

W pierwszej kolejności musimy przeanalizować to, co się stało, ustalić przebieg kolizji oraz jej winnego. Niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia tak, aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu. Warto jednak pamiętać, że przed usunięciem pojazdów z drogi „dla odtworzenia zdarzenia” należy oznaczyć miejsce kolizji dostępnymi środkami np. kredą lub taśmą.

Dopiero wtedy przechodzimy do spisania oświadczenia sprawcy kolizji, które powinno zawierać:

dane personalne sprawcy (imię nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego),

dane identyfikacyjne samochodu (marka i model, nr rejestracyjny, dane właściciela pojazdu),

dane o ubezpieczeniu (nazwa firmy, nr polisy OC oraz data jej ważności),

krótki opis zdarzenia, powstałe uszkodzenia w pojazdach.

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy kolizji lub osoba odmawia napisania oświadczenia, jesteśmy zmuszeni wezwać Policję, która na podstawie relacji z przebiegu zdarzenia, oględzin miejsca kolizji oraz powstałych uszkodzeń na pojazdach, odtworzy przebieg zdarzenia i wskaże sprawcę stłuczki. W tej sytuacji, kiedy ocena przebiegu zdarzenia nie budzi wątpliwości uczestników, interwencja Policji zakończy się mandatem. W przypadku, gdy sprawca odmówi przyjęcia mandatu sprawa, zostanie skierowana do sądu.

Pamiętajmy, że każdorazowo powinniśmy wezwać Policję, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się w pod wpływem alkoholu albo środka odurzającego lub mamy zastrzeżenia, co do pochodzenia pojazdu i okazanych lub nieokazanych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x